You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.25

Kubernetes v1.25 tài liệu này không còn được duy trì. Phiên bản đang xem hiện tại là một snapshot tĩnh. Để rõ hơn về tài liệu bản cập nhật, xem phiên bản mới nhất.

Hướng dẫn tương tác - Tạo một Cluster

Để tương tác với Terminal, hãy dùng phiên bản dành cho desktop/tablet
Last modified August 17, 2021 at 12:21 PM PST: Fix HTML language attribute (c1af1ad3f5)